கோடிக் கோடிக் கோடி…..


அதியுகம் = நூராயிரம் கோடி கொண்டது.

பிரமம் = அதியுகம் நூறாயிரம் கொண்டது.

கோடி = பிரமம் நூறாயிரம் கொண்டது.

அர்ப்புதம் = கோடி பத்துக் கொண்டது.

கணகம் = கோடி நூறு கொண்டது.

கற்பம் = கணிகம் பத்துக் கொண்டது.

நிகற்பம் = கற்பம் பத்துக் கொண்டது.

சங்கம் = நிகற்பம் பத்து கொண்டது.

சமுத்திரம் = சங்கம் பத்து கொண்டது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s