ஈரேழு உலகங்கள்


ஈரேழு உலகங்கள்:

ஏழு மேல் உலகம்;
1. பூலோகம்,
2. புவர்லோகம்
3. சுவர்லோகம்
4. மகாலோகம்
5. சனலோகம்
6. தவலோகம்
7. சத்தியலோகம்.

ஏழு கீழ் உலகம்
1. அதலம்
2. விதலம்
3. சுதலம்
4. தராதலம்
5. இரசாதலம்
6. மகாதலம்
7. பாதலம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s