அஷ்டமா சித்திகள்


எட்டுச்சித்திகள்:

1. அணிமா

2. மகிமா

3. கரிமா

4. இலகிமா

5. பிரார்த்தி

6. பிராகாமியம்

7. ஈசத்துவம்

8. வசித்துவம்.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s