நல்ல மனம் உண்டாம்.


வாக்குண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் மாமலராள்

நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது -பூக்கொண்டு

துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார் வார் தமக்கு.

வாக்கு உண்டாம்.

நல்ல மனம் உண்டாம்.

மாமலராள் = தாமரையில் இருக்கும் திருமகள்.

நோக்கு (நல்ல அருள் பார்வை) உண்டாம் .

மேனி (உடல்) நுடங்காது (மெலியாது).

துப்பார் திருமேனி = பவளம் போன்ற சிவந்த உடல்.

தும்பிக்கையான் = விநாயகர்

பாதம் தப்பாமல் (தவறாது) சார்வார் தமக்கு(வணங்குபவருக்கு).

20140330-205549.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s