நாலடியார்:


நாலடியார்:

நாலடியார் பதினெண் கீழ்க்கணக்கினுள் முதலாவது நூல்.

ஜைன முனிவர்களால் பாடப் பட்டது. பதுமனாரால் தொகுக்கப் பட்டது.

நாற்பது அதிகாரமும், நானூறு செய்யுளும் உடையது.

அறம் பொருள் இன்பம் என்னும் முப்பாலும் கொண்டது.

இதற்கு உரை செய்தவரும் பதுமனாImageரே.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s