பசுவின் தமிழ்ப் பெயர்கள்


பசுவின் பெயர்கள் = கூலம், கோ, குடம், சுரபி, ஆ, நிரை, தேனு, பெற்றம்.
தெய்வப் பசுவின் பெயர் = கபிலை, தேனு.
மலட்டுப் பசுவின் பெயர் = வசை.
ஈன்ற பசுவின் பெயர் = வற்சலை.
பசுவின் கன்றின் பெயர் = வற்சம்.
ஓர் ஈற்றுப் பசுவின் பெயர் = கிட்டி.
நற்பசுவின் பெயர் = பத்திரை
பசுவின் முலையின் பெயர் = சுரை.
உதைகாற்பசுவின் பெயர் = சுதை.
முலைமடியின் பெயர் = செருத்தல், ஆபீனம்.
பசுக் கூட்டத்தின் பெயர் = நிரை, தொறு, காலி, கோட்டம், காலேயம்.
எருதின் பெயர் = பாலல், சே, பெற்றம், பூணி, பாண்டில், கொட்டியம், இறால், ஏறு, மூரி, புல்லம்.
எருமையின் பெயர் = காரான், வடவை, மேதி, சைரிபம், கவரி, காரா, மூரி, மகிடம்.
ஆண் எருமை பெயர் = கடா, பகடு.
மலட்டு எருமை பெயர் = மை.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s