இறைவனின் தமிழ்ப் பெயர்கள்


சிவனுக்குச் சூட்டியுள்ள பெயர்கள்:
சங்கரன், இறையோன், சம்பு,
சதாசிவன், பேயோடி, அரவணிந்தமூர்த்தி,
பராந்தகன், பூதநாதன், கங்கைவேணியன்,
கங்காளன், கடுங்கையங்கண்ணிசூடி,
மங்கையோர்பாகன், முன்னோன்,
மகேச்சுரன், வாமதேவன், நீலகண்டன்,

மாதேவன், நிருமலன், குன்றவில்லி,

சூலபாணியன், ஈசானன், பசுபதி,
சுடலையாடி, காலகாலன், கபாலி,
உருத்திரன், கைலையாளி, ஆலமர்கடவுள்,
நித்தன், ஐம்முகன், பரசுபாணி,
அந்திவண்ணன், முக்கண்ணன், அழலாடி,
பாண்டரங்கன், சந்திரசேகரன், ஆனந்தன்,
அனந்தன், ஆதி, தந்தியுரியோன்,
நம்பன், தற்பரன், நீறணிந்தோன்,
நந்தி, ஈச்சுரன், ஏறூர்தந்தோன்,
நக்கன், ஞானமூர்த்தி, வரன்,
மறைமுதலி, ஈசன், மானிடமேந்தி,
சோதி, பிரமன் மாற்கரியோன்,
தாணு, பிஞ்சகன், பினாகபாணி,
பரமன், எண்டோளன், பர்க்கன்,
பவன், யோகி, பகவான், ஏகன்,
அரன், உமாபதி.

உமையின் பெயர்கள்:
அரனிடத்தவள், காமக்கோட்டத்தி,
அம்பிகை, மாதா, தருமத்தின்செல்வி,
தேவி, சாம்பவி, மலைமடந்தை,
பரை, சிவை, கௌரி, பார்ப்பதி,
பவானி, சத்தி, நாரி.

விநாயகன் பெயர்கள்
அங்குசபாமேந்தி, அம்பிகைதனயன்,
முன்னான், ஐங்கரன், மூத்தோன்,
ஒற்றைமருப்பினன், ஏரம்பன்,
கங்கைபெற்றோன், முக்கண்ணன்,
கணபதி, ஈசன்மைந்தன், கயமுகன்,
ஆகுவாகனன். 

கந்தன் பெயர்கள்:
முருகன், வேள், சாமி,
ஆறுமகன், குகன், குழகன்,
மாயோன்மருகன், சேய்,
கார்த்திகேயன், வரைபகவெறிந்தோன்,
செட்டி, அரன்மகன், கங்கைமைந்தன்,
ஆண்டலைக் கொடியுயர்த்தோன்,
சரவணபவன், கடம்பன்,
தாரகற்செற்றோன்,
ஆசான், குறிஞ்சிவேந்தன்,
வேலினுக்கிறை, விசாகன்,
சேந்தன், காங்கேயன், செவ்வேள்,
சிலம்பன், மஞ்ஞையூர்தி,
சூர்ப்பகைவன், வள்ளிமணாவாளன்,
தெய்வானைகாந்தன், குமரன்,
புலவன்.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s