நீரின் பெயர்கள்


நீரின் பெயர்கள்

வாரி, ஆலம், கீலாலம், மழையலர், கமலம்,

காண்டம், நீரம், புட்கரம், சிந்து, புனல்,

சலிலம், பாணி, கார், அறல், புவனம், நாரம்,

கனவிரதம், கவந்தம், மாரி, அம்பு, உதம்,

அப்பு, வருணம், சீவனம், வனம், வார், பயம்,

மழை, உதகம், தோயம், பயசு, சம்பரம், பானீயம்,

வயம், சீவனீயம், தீர்த்தம், கீரம், சீதம், அயம்,

அளகம், ஆம், அம், அமுதம், கம், சலம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s